تچ فارسی

به سايت خوش آمديد !


براي مشاهده مطلب اينجا را کليک کنيد

                                      

                                                                    ADS


طبقه بندي مشاغل شهرداري تهران
 
‎ﺳﺎﻧﯽ ﺿﻮاﺑﻂ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻃﺮح ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺸﺎﻏﻞ در. راﺳﺘﺎي ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﻫﻤﮑﺎران ﻗﺮاردادي ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺪﻣﺎت region9.tehran.ir/Portals/0/as.pdfاداري ﺷﻬﺮ از اﻫﺪاف. ﺗﻬﯿﻪ. اﯾﻦ دﺳﺘﻮاﻟﻌﻤﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده. -2. داﻣﻨﻪ ﺷﻤﻮل. ﮐﺎرﻣﻨﺪان. ﻗﺮاردادي ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ
ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺪﻣﺎت اداري ﺷﻬﺮ ﺷﺎﻏﻞ در. ﺣﻮزه ﺳﺘﺎدي،. ﻣﻨﺎﻃ. ﻖ. 22. ﮔﺎﻧﻪ ، ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ،. ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و. واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ
ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان. ﻣﺎده. -3. ﻧﺤﻮه ﺗﺨﺼﯿﺺ. ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ. ﮐﺎرﻣﻨﺪان. در ﺑﺪو ورود. «.[DOC]
 
‎مستخدمان رسمی وثابت براساس پست مورد تصدی که از مرتبه خاص برخوردار است از region4.tehran.ir/…/خلاصه%20قوانین%20و%20مقررات%20استخدامی%20شهرداری.docفوق العاده شغل مربوطه بر مبنای طرح طبقه بندی وجدول فوق العاده شغل برخوردار می
باشند. * شهرداری می تواند … مستخدمان ثابت شهرداری تهران ازنظر بازنشستگی تابع
صندوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمان شهرداری مصوب 1345 می باشند. * شهرداری
مکلف …[PDF]
 
‎طرح و تصویب در کمیته اجرائی طرح طبقه بندی مشاغل . .4. صدور و ابالغ حکم shahrsazi.tehran.ir/…/دستورالعمل%20نحوه%20اعطاي%20گروه%20تشويقي%20مديران.pd…کارگزینی . ماده. -5. ترکیب کمیته اجرایی. الف. -. ترکیب کمیته اجرایی. در مورد مدیر
. ان تحت پوشش اداره کل. ارزشیابی وکارگزینی مدیران عبارت است از. : .1. معاون
توسعه منابع انسانی شهرداری تهران ) رئیس ( .2. مدیرکل ارزشیابی و کارگزینی
مدیران ) عضو ( .3.[PDF]
 
‎25 فوریه 2013 … ﭘﺲ از ﮐﺴﺮ ﻣﺪت ﺧﺪﻣﺖ در ﺷﻬﺮداری، از ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻦ ﻣﻘﺮر ﺗﺠﺎوز ﻧﮑﻨﺪ . •. اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺖ وﻇﯿﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ baghbahadoran.ir/_DouranPortal/…/h1_20130225_115118.pdfداﺋﻢ. •. اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﻗﺎﻧﻮن. اﺳﺎﺳﯽ. •. ﺗﺪﯾﻦ و ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ ﺑﻪ اﺣﮑﺎم اﺳﻼم و ﯾﺎ ﭘﯿﺮوی ﯾﮑﯽ از
ادﯾﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ . •. ﻋﺪم اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر. •. داﺷﺘﻦ ﺣﺪاﻗﻞ دﯾﭙﻠﻢ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ. •. ﻋﺪم
ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ …[PDF]
 
‎30 نوامبر 2011 … داﻧﺸﻜﺪه اﻟﻬﻴﺎت و ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ، ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﮔﺰاري آزﻣﻮن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﻲ ﮔﺮدد .1. ) 2 …. https://valiasrhos.arakmu.ac.ir/Portal/File/ShowFile.aspx?ID…ﻣﺸﺎﻏﻞ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ،ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي دوﻟﺘﻲ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي و ﻃﺒﻘﺎت آﻧﻬﺎ ﺑـﻪ ﮔﺮوﻫﻬـﺎي ﺟـﺪول … ﻣﺸﺎﻏﻞ وﻳﮋه
ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ اﺳﺖ. ). ﺟﺪول ﺷﺮاﻳﻂ اﺣﺮاز. : از ﺗﺎرﻳ. ﺦ. 1/1/70. ﺟﺪول ﺷﺮاﻳﻂ اﺣﺮاز ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ رﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﻃﺮح
ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﻣـﺸﺎﻏﻞ رﺳـﺘﻪ ﻓﺮاﺑـﺮي داده ﻫـﺎ و. ﻃﺮح ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان.
 
‎‌تبصره 1 – شهرداری تهران مکلف است طرح طبقه بندی مشاغل را با توجه به مواد(1)‌و (3) rc.majlis.ir/fa/law/show/119654قانون تنظیم و پس از تصویب شورای اداری شهرداری‌تهران اجرا و یک نسخه از آن را به
سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارسال نماید. ‌تبصره 2 – در صورتی که در تخصیص
مشاغل به گروههای ورودی مشمولان قانون استخدام کشوری بعد از تاریخ 1378.1.1،
اصلاحاتی …[PDF]
 
‎27 ژانويه … دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮرا در دﻓﺘﺮ اﻣﻮر ﺷﻬﺮﯼ و روﺳﺘﺎﻳﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارﯼ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎدﻩ. ٩. -. ﺷﻮراهﺎ ﻋﻼ وﻩ ﺑﺮ وﻇﺎﻳﻒ khashcity.ir/_…/آیین%20نامه%20استخدامی%20کارکنان%20شهرداریهای%20کشور_2…ﻣﻘﺮر در اﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﮔﺮوﻩ اﺟﺮاﻳﯽ. ﻃﺮح ﻃﺒﻘﻪ. ﺑﻨﺪﯼ ﻣﺸﺎﻏﻞ. ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎدﻩ. (. ٢١. ) …. ﺑﻪ ﺟﺰ
ﺷﻬﺮدارﯼ ﺗﻬﺮان. ) در ﺑﺪو ورود ﺑﻪ. ﺧﺪﻣﺖ از ﻟﺤﺎظ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﻣﻘﺮرات. اﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﮐﻮل ﺑﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ وزارت.
ﮐﺸﻮر ا. ﺳﺖ . ﻣﺎدﻩ. ٢١. -. ﺷﻬﺮدارﯼ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺳﺎﻻ ﻧﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﯽ و اﺳﺘﻌﺪاد ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎن رﺳﻤﯽ …[PDF]
 
‎رده بندی دیویی. شماره کتابشناسی ملی. : ساماندهی صنایع و مشاغل/ گردآوری و تدوین: https://daneshbonyan.isti.ir/uploads/ساماندهی_صنایع_و_مشاغل_43327.pdfنادر شکری؛ همکاران. طرح: علی مدانلو، محدثه سادات حسینی ]برای[ اداره کل تدوین قوانین
. و امور شورا، … شهرداری تهران، معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا … تهران،
خیابان سمیه، بین بهار و مفتح، ساختمان خاقانی، ورودی غربی، طبقه اول، واحد 8نشانی:.
 
 

انجمن صنفی کارگران – ضرورت اجراي طرح طبقه بندي مشاغل
‎كارگاههاي بيش از 50 نفر بر اساس قانون ملزم به اجراي طرح طبقه بندي مشاغل هستند و anjoman-neyshaborkar.blogfa.com/post-11.aspxسازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران نيز كه از جمله سازمان هاي مشمول اين قانون بوده است،
 NS